8.3.51

ບົດທີ ໒: ການສະແດງທັມຕາມຫຼັກຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ

ບົດທີ ໒: ການສະແດງທັມຕາມຫຼັກຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ
໑। ເພິ່ນໃຫ້ຫົວຂໍ້ທັມ ຄືຍົກຫົວຂໍ້ເຣື່ອງຂຶ້ນມາກ່ອນ ແລ້ວສະແດງໄປຕາມເຣື່ອງນັ້ນໆ ຢ່າຕັດລັດໃຫ້ຂາດຄວາມ।
໒। ເພິ່ນໃຫ້ອ້າງເຫດຜົນ ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ຟັງເຂົ້າໃຈງ່າຍ.
໓। ເພິ່ນໃຫ້ຈິດເມດຕາ ປາຖນາ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ຟັງດີ।
໔। ເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ສະແດງທັມເພາະເຫັນແກ່ລາບ, ສັກກາຣະ ແລະຊື່ສຽງ।
໕। ເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ສະແດງທັມ ຫຼືເວົ້າທັມມະກະທົບຕົນເອງ ຄື ສິ່ງທີ່ຕົນເຮັດບໍ່ໄດ້ ແລະບໍ່ກະທົບຜູ້ອື່ນ ຄືຍົກຕົນເອງ, ຍົກທັມ ເພື່ອສຽດສີຜູ້ອື່ນ।
"ຫາກຜູ້ໃດປະຕິບັດຕາມຫຼັກນີ້ໄດ້ ການເຜີຍແຜ່ທັມຈັກສຳເຣັດປະໂຫຍດຢ່າງສູງ ແນ່ນອນ"

ไม่มีความคิดเห็น: