8.3.51

ບົດທີ ໕: ສູດສຳລັບເປັນຄົນດີ (ສູດ ໕ ຮ)

ຄົນຈະດີ ຫຼືຊົ່ວໄດ້ຕ້ອງມີເຫດ ແລະປັດໄຈ ຄຸນສົມບັດຂອງຄົນດີ ຈຶ່ງມີວິທີການ ຫຼືສູດສຳເລັດຢູ່ ໗ ປະການ ເຊິ່ງຮຽກວ່າ "ສູດ ໕ ຮ" ນັ້ນເອງ ດັ່ງນີ້:

໑। ຮູ້ເຫດແຫ່ງຄວາມເສື່ອມ ເຫດແຫ່ງຄວາມຈະເຣີນ।
໒। ຮູ້ຜົນ ຄື ຮູ້ສຸກເກີດຈາກເຫດອັນນັ້ນ ທຸກກໍຕ້ອງເກີດຈາກເຫດອັນນີ້।
໓। ຮູ້ຈັກຕົນເອງ ຄືວ່າຮູ້ວ່າຕົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະມີໜ້າທີ່ອັນໃດ ? ທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດແຕ່ລະວັນ।
໔। ຮູ້ຈັກປະມານໃນການໃຊ້ຈ່າຍ ການກິນ ການນອນ ການເວົ້າ।
໕। ຮູ້ຈັກໃຊ້ເວລາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະເໝາະສົມກັບໜ້າທີ່ການງານ।
໖। ຮູ້ຈັກສັງຄົມ ວ່າສັງຄົມນັ້ນເປັນຢ່າງໃດ ? ສັງຄົມນີ້ເປັນຢ່າງໃດ ?
໗। ຮູ້ຈັກບຸກຄົນ ວ່າເຂົາເປັນເຊັ່ນໃດ ມີໜ້າທີ່ຫຍັງ ຖ້າເປັນຄົນດີຄວນຄົບ ຖ້າເປັນຄົນຊົ່ວຄວນເວັ້ນເສັຍ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ।

ไม่มีความคิดเห็น: