8.3.51

ບົດທີ ໓: ຫົວຂໍ້ທັມທີ່ຊົງເທດແຍກອອກຫຼາຍປະເພດ

ບົດທີ ໓: ຫົວຂໍ້ທັມທີ່ຊົງເທດແຍກອອກຫຼາຍປະເພດ

໓।໑: ຫາກເປັນຫົວຂໍ້ທຳ ວ່າດ້ວຍ "ການແກ້ບັນຫາການບ້ານ ການເມືອງ"
ການຢູ່ຮ່ວມກັນໃນປະເທດຕ່າງໆ ຍ່ອມຕ້ອງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີບັນຫາຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ບັນຫາທາງການເມືອງ ເປັນບັນຫາໜຶ່ງ ທີ່ເປັນຜົນຕໍ່ຄວາມໝັນຄົງຂອງປະເທດ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງມີວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີປະສິດທິພາບ ນັກເທດ ແລະນັກປາຖະ ກະຖາຈັກຕ້ອງສະເໜີວິທີການແກ້ບັນຫາທາງການເມືອງ ໖ ວິທີ ດັ່ງນີ້:

໑। ຕ້ອງເສີມສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ເຣີ່ມຕົ້ນຈາກຄອບຄົວໄປເຖິງປະເທດຊາດ।
໒। ຕ້ອງເສີມສ້າງເສດຖະກິດ ໃຫ້ປະຊາຊົນມີຣາຍໄດ້ ມີຖານະພໍຢູ່ພໍກິນ।
໓। ຕ້ອງມີແນວທາງຊີ້ແນະ ຜູ້ບໍຣິຫານໃນດ້ານບໍຣິການສັງຄົມ ຂໍ້ນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ຕ້ອງຕິດຕາມຫົວຂໍ້ທັມອື່ນໆ ປະກອບດ້ວຍ।
໔। ຕ້ອງໃຫ້ສຳຄັນໃນດ້ານການສຶກສາ, ທຸກສາຂາ, ທຸກອາຊີບ, ທຸກຣະດັບ ແລະທຸກເພດໄວ।
໕। ຕ້ອງຂະຫຍາຍຜົນທາງດ້ານສາສນາໃຫ້ເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ເພາະພຣະພຸດທະສາສນາ ເປັນເຄື່ອງຫຼໍ່ຫຼອມ ຈິດໃຈ ຂໍ້ນີ້ສຳຄັນຫຼາຍເຊັ່ນກັນ.
໖। ຕ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ຈັກໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງ (ຈະທຳໃຫ້ປະເທດນັ້ນໆ ມີຄວາມຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປ।

ຈາກຫົວຂໍ້ທັມຂ້າງຕົ້ນ ໃຫ້ພິຈາຣະນານຳໄປປະຍຸກໃຊ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃຫ້ອອກມາປະຕິຮູບທັມ ແລະຫາແນວທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໃນແຕ່ຣະສ່ວນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະເໝາະສົມຕໍ່ໄປ ຈະທຳໃຫ້ປະເທດນັ້ນໆ ມີຄວາມ ເຣີນຮຸ່ງເຮືອງຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປ।

ไม่มีความคิดเห็น: