8.3.51

ບົດທີ ໔: ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ນຳ

ບົດທີ ໔: ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ນຳ (ຫົວຂໍ້ທັມທີ່ສຳຄັນ)

ພຣະພຸດທະເຈົ້າຊົງສອນວ່າ ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີໄດ້ນັ້ນ ຈັກຕ້ອງປະກອບໄປດ້ວຍຄຸນສົມບັດຫຼາຍຢ່າງດ້ວຍກັນ ຂໍນຳມາກ່າວສະເພາະຫົວຂໍ້ທັມ ໃນສ່ວນທີ່ເຫັນວ່າສຳຄັນໆ ດັ່ງນີ້ຄື:

໑। ຕ້ອງເປັນຜູ້ອົດທົນຕໍ່ຄວາມຍາກລຳບາກທັງກາຍ ໃຈ ແລະອົດທົນຕໍ່ການຖືກວິພາກ ວິຈານ ໃນແງ່ຕ່າງໆ।
໒। ຕ້ອງມີຄວາມຕື່ນຕົວທັນໂລກ ທັນເຫດການ ແລະກຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມ ບໍ່ປະໝາດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ।
໓। ຕ້ອງມີຄວາມຂະຫຍັນດຸໝັ່ນໃນການງານ ຕາມໜ້າທີ່ທີ່ຮັບຜິດຊອບ।
໔। ຕ້ອງວິເຄາະ ຈຳແນກເຫດການໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແບ່ງງານເປັນສ່ວນສ່ນໆ ແລະມອບໝາຍງານໃຫ້ເໝາະສົມກັບບຸກຄົນ।
໕। ຕ້ອງມີຄວາມເມດຕາ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ ຕື ພຣົມມະວິຫາຣະທັມ।
໖। ຕ້ອງສອດສ່ອງ ກວດກາ ຕິດຕາມ ແລະຮູ້ຈັກງານ ປະເມີນຜົນງານ।
໗। ຕ້ອງສາມາດໃນການວິເຄາະບັນຫາຕ່າງໆ ແລະຮູ້ຈັກວິທີແກ້ໄຂ।
໘। ຮູ້ຈັກສົງເຄາະປະຊາຊົນ।
໙। ຕ້ອງຮູ້ຈັກສ້າງມິດຕະພາບອັນດີກັມບຸກຄົນອື່ນ।
໑໐। ຕ້ອງຮູ້ຈັກການເວົ້າເປັນ ເວົ້າໃຫ້ມີຫຼັກຖານ ມີຫຼັກທັມປະກອບດ້ວຍ।
໑໑। ເປັນຄົນໃຈກ້ວາງ, ກ້າເສັຍສະລະ.
໑໒। ຕ້ອງເປັນຄົນອົງອາດ ສະຫຼາດ ມີປະຕິພານໄຫວພິບດີ।
໑໓। ເປັນຄົນຄົງແກ່ຮຽນ ມີຄວາມຮອບຮູ້।
໑໔। ຕ້ອງບໍ່ຖອດຖິ້ມທຸຣະຂອງຕົນ ບໍ່ໂຍນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄົນອື່ນ।
໑໕। ຕ້ອງມີຫຼັກສິນທັມ ແລະຄະຕິທັມປະຈຳໃຈ।
໑໖। ຕ້ອງເປັນສັດຕະບູຣຸດ (ເບິ່ງຫຼັກສັດຕະບູຣຸດ ໗ ຢ່າງ)
໑໗। ຕ້ອງເປັນຄົນມີປັນຍາ ແລະມີຄວາມຄິດທີ່ດີ।
໑໘। ຕ້ອງບໍ່ຕິດອະບາຍະມຸກທຸກສະນິດ

ຫາກສັງຄົມໃດ ບ້ານເມືອງ ພະແນກໃດ ກົມກອງ ກະຊວງໃດ ຫຼືໜ່ວຍງານໃດໆ ມີຜູ້ປົກຄອງ ຫຼືຜູ້ນຳທີ່ມີຄຸນສົມບັດດັ່ງ ທີ່ກ່າວມານີ້ ຍ່ອມຈັກນຳພາຕົນ ແລະສັງຄົມທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບຈະເຣີນແນ່ນອນ.

ไม่มีความคิดเห็น: