3.3.55

໑. ປັນຍາປາຣະມີ


໑. ປັນຍາປາຣະມີ
          - ນະໂມ ຕັດສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ ສຳມາສຳພຸດທັດສະ.
- ນະໂມ ຕັດສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ ສຳມາສຳພຸດທັດສະ.
- ນະໂມ ຕັດສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ ສຳມາສຳພຸດທັດສະ.
ນະໂມ ຕັດສັດຖຸ ປັນຍາຍຸເປໂຕ ສຸຄະໂຕ ວິຕະຣາໂຄ ພາສາຍະເສໂກ ທະສະຍານະທະໂຣ ໂຍໂລກະນາໂຖ ຫິຕັດຖັງວະ ຈິນເຕ ນະຫັນຕະວານະ ປາປັງ ສຸຄະຕັງ ສີຣະສາ ນະມາມິ.
          ໑. ທານະປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ທານະອຸປະປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ທານະປາຣະມັດຖະປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ພຸດໂທ ສັບພັນຍຸດຕະຍາໂນ ອະນັນຕາທິຄຸນະສະມັນນາຄະໂຕ ໂສ ພະຄະວາ ອິຕິປິ ອະຣະຫັງ ວະຕະ ໂສ ພະຄະວາ ອະຣະຫັນຕັງ ສະຣະນັງຄັດສະມິ ອະຣະຫັນຕັງ ສີຣະສານະມາມິ.
          ໒. ສີລະປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ສີລະອຸປະປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ສີລະປາຣະມັດຖະປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ພຸດໂທ ສັບພັນຍຸດ ຕະຍາໂນ ອະນັນຕາທິຄຸນະສະມັນນາຄະໂຕ ໂສ ພະຄະວາ ອິຕິປິ ສຳມາສຳພຸດໂທ ວະຕະ ໂສ ພະຄະວາ ສຳມາສຳພຸດທັງ ສະຣະນັງຄັດສະມິ ສຳມາສຳພຸດທັງ ສີຣະສານະມາມິ.
          ໓. ເນກຂຳມະປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ເນກຂຳມະອຸປະປາຣະມີສຳ ປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ເນກຂຳມະປາຣະມັດຖະປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ພຸດໂທ ສັບພັນຍຸດຕະຍາໂນ ອະນັນຕາທິຄຸນະສະມັນນາຄະໂຕ ໂສ ພະຄະວາ ອິຕິປິ ວິດຊາຈະຣະນະປັນໂນ ວະຕະ ໂສ ພະຄະວາ ວິດຊາຈະນະສຳປັນນັງສະຣະນັງຄັດສະມິ ວິຊາຈະຣະນະສຳປັນນັງ ສີຣະສານະມາມິ.
          ໔. ປັນຍາປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ປັນຍາອຸປະປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ປັນຍາປາຣະມັດຖະປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ພຸດໂທ ສັບພັນຍຸດຕະຍາໂນ ອະນັນຕາທິຄຸນະສະມັນນາຄະໂຕ ໂສ ພະຄະວາ ອິຕິປິ ສຸຄະໂຕ ວະຕະ ໂສ ພະຄະວາ ສຸຄະຕັງ ສະຣະນັງຄັດສະມິ ສຸຄະຕັງ ສີຣະສານະມາມິ.
          ໕. ວິຣິຍະປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ວິຣິຍະອຸປະປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ວິຣິຍະປາຣະມັດຖະປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ພຸດໂທ ສັບພັນຍຸດຕະຍາໂນ ອະນັນຕາທິຄຸນະສະມັນນາຄະໂຕ ໂສ ພະຄະວາ ອິຕິປິ ໂລກະວິທູ ວະຕະ ໂສ ພະຄະວາ ໂລກະວິທຸງ ສະຣະນັງຄັດສະມິ ໂລກະວິທຸງ ສີຣະສານະມາມິ.
          ໖. ຂັນຕິປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ຂັນຕິອຸປະປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ຂັນຕິປາຣະມັດຖະປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ພຸດໂທ ສັບພັນຍຸດຕະ ຍາໂນ ອະນັນຕາທິຄຸນະສະມັນນາຄະໂຕ ໂສ ພະຄະວາ ອິຕິປິ ອະນຸດຕະຣັງ ປຸຣະສະ ທຳມັດສາຣັດຖີ ວະຕະ ໂສ ພະຄະວາ ອະນຸດຕະຣັງ ປຸຣະສະທຳມັດສາຣັດຖ​ິງ ສະຣະນັງຄັດສະມິ ອະນຸດຕະຣັງ ປຸຣະສະທຳມັດສາຣັດຖິງ ສີຣະສານະມາມິ.
          ໗. ສັດຈະປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ສັດຈະອຸປະປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ສັດຈະປາຣະມັດຖະປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ພຸດໂທ ສັບພັນຍຸດຕະ ຍາໂນ ອະນັນຕາທິຄຸນະສະມັນນາຄະໂຕ ໂສ ພະຄະວາ ອິຕິປິ ສັດຖາຣັງ ເທວະມະນຸດສານັງ ວະຕະ ໂສ ພະຄະວາ ສັດຖາຣັງ ເທວະມະນຸດສານັງ ສະຣະນັງຄັດສະມິ ສັດຖາຣັງ ເທວະມະນຸດສານັງ ສີຣະສານະມາມິ.
໘. ອະທິດຖານະປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ອະທິດຖານະ ອຸປະປາຣະ ມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ອະທິຖານະປາຣະມັດຖະປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ພຸດໂທ ສັບພັນຍຸດຕະ ຍາໂນ ອະນັນຕາທິຄຸນະສະມັນນາຄະໂຕ ໂສ ພະຄະວາ ອິຕິປິ ພຸດໂທ ວະຕະ ໂສ ພະຄະວາ ພຸດທັງ ສະຣະນັງຄັດສະມິ ພຸດທັງ ສີຣະສານະມາມິ.
໙. ເມດຕາປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ເມດຕາອຸປະປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ເມດຕາປາຣະມັດຖະປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ພຸດໂທ ສັບພັນຍຸດຕະ ຍາໂນ ອະນັນຕາທິຄຸນະສະມັນນາຄະໂຕ ໂສ ພະຄະວາ ອິຕິປິ ພະຄະວາ ວະຕະ ໂສ ພະຄະວາ ພະຄະວັນຕັງ ສະຣະນັງຄັດສະມິ ພະຄະວັນຕັງ ສີຣະສານະມາມິ.
໑໐. ອຸເປກຂາປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ອຸເປກຂາອຸປະປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ອຸເປກຂາປາຣະມັດຖະປາຣະມີສຳປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ, ພຸດໂທ ສັບພັນຍຸດຕະ ຍາໂນ ອະນັນຕາທິຄຸນະສະມັນນາຄະໂຕ ໂສ ພະຄະວາ ອິຕິປິ ພະຄະວາ ວະຕະ ໂສ ພະຄະວາ ພະຄະວັນຕັງ ສະຣະນັງຄັດສະມິ ພະຄະວັນຕັງ ສີຣະສານະມາມິ.
ພຸດໂທ ສັບພັນຍຸດຕະຍາໂນ ທຳໂມ ໂລກຸດຕະໂລ ວະໂຣ ສັງໂຄ ມັກຄະຜະລັດໂຖ ຈະ ອິດເຈຕັງ ຣະຕະນັດຕະຍັງ ສີຣະສາ ນະມາມິ ເອເຕສັງ ອານຸພາເວນະ ສັບພະອັນຕະຣາຍາ ວິ ນັດສັນຕຸ ສັບພະທາ ນິຖີຕາ ກໍສະເດັດບໍຣະບວນຄວນແລ້ວທໍ່ນີ້ກ່ອນແລ.

ไม่มีความคิดเห็น: